👉Во рамките на проектот 🤖 Robotics Versus Bullying 🤖 ROBY на ниво на Општина Прилеп, основните училишта ООУ „Климент Охридски” и ООУ „Кирил и Методиј” с. Канатларци, како 🧑‍🏫 Амбасадори училишта на НВО Пријатели во образованието, добија по две роботчиња Mind за активности кои ќе се користат за унапредување на наставата. Следат обуките за иновативна примена на роботите во наставата и превенција од врсничко насилство. 🤝🤝

https://fb.watch/4PJnLwkesS/

Leave a Reply