Работилници за Ведска математика и роботика од наставничката по математика Апостолоска Елена се достапни на следниот линк.

Ведска математика и роботика / Vedic mathematics and Robotics

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading