Во месец април со учениците од I2одделение од ООУ Свети Кирил и Методиј како дел од проектот ROBY се реализираа активности по македонски јазик и математика, со малиот чудесен робот Roby, (Mind Designer Robot Clementoni) за движење во различни насоки и повторување на изучените печатни големи букви од А до Ѕ. Активности од проектот се случуваат низ целата наша земја и нашето училиште е дел од мрежата на училишта низ цела европа. Како амбасадор наставници и  реализатори се одд. наставнички: Нела Слезенкова Никовска и Симона Пецова

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading