ООУ „Св.Кирил и Методиј“ – Центар е Амбасадор училиште на НВО Пријатели на образованието. Во рамките на заедничкиот интернационален проект Robotic Versus Bulling добивме донација две роботчиња MIND designer robot. Целта е, со помош на роботите, реализирање на активности поврзани со проектот и наставата, како и унапредување на наставата. Беше направена кратка обука на дел од нашите наставници, учесници во проектот, но и практична работа и демонстрација на дел од можностите на роботите, за кои учениците изразија големо задоволство. Следат иновативни обуки за користење на роботите во наставата и превенција од врсничко насилство. Erasmus + proektot ROBY.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading