Имплементација на современи наставни средства со учениците од IV1 одд. како дел од проектна активност во соработка со Friends of Education и дел од Erasmus+ Proekt ROBY. MIND е едукативен робот кој им помага на учениците во развивање алгоритамско размислување и кодирање.
 

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading