Ја будиме креативноста и иновативноста на нашите ученици.Jа вреднуваме технологијата и изворот на знаење . Улогата на наставникот амбасадор Мирослав Митиќ од  ООУ Свети Климент Охридски – Бутел е да им пружи на  учениците можност за практична работа и истражување, само на тој начин учениците ќе го потврдат своето знаење. Времето поминато со ROBY!  Учениците од петто одделение веќе  ги користат елементите на усвоено знаење, разбирање, анализирање,опишување, објаснување, разбирање на правилата, решавање на проблемите – чекор понатаму преку алгоритми, проверка на точноста на алгоритамот, стратегии, истражување , соработка во проекти, аргументирање  и покажување одговорност и самосталност.ДА, само на тој начин учениците се соочуваат и можат да се справат со проблемите од реалниот свет, затоа велиме дека ROBY  е прекрасна алатка во воспитно-образовниот процес. Михаил и Максим Белински

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading