Броење нанапред и наназад до 100 со роботчето Роби. Учениците од второ одд при ООУ,,Вера Јоциќ” преку игра , соработка и почитување , на забавен начин учат да бројат . Најпрво заедно одлучуваат како да стигнат до бројот а потоа штом стигнат до целта бројат нанапред или наназад од бројот каде што стигнале.
 
Одд: второ еден
Училиште : Вера Јоциќ
Наставник : Виолета Ванева

      

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading