Оваа игра има за цел да ги развива кај учениците јазичните способности (идентификување и правилна употреба на глаголските форми во лице и број за трите глаголски времиња) и способностите за кодирање.

ООУ „Гоце Делчев“-ТетовоСоња Трифуновска

Leave a Reply