Роби ни помага да го откриеме Синџирот на исхрана .
На таблата се поставени најразлични слики кои сочинуваат неколку синџири на исхрана.
Учениците во групи заеднички одбираат кој синџир ќе го состават , а потоа во соработка му задаваат насоки на роботчето како да го состават .
 
Одд: второ еден
Училиште : Вера Јоциќ
Наставник : Виолета Ванева

      

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading