Stowarzyszenie ARID we współpracy ze szkołą zawodową przeprowadziło interesujący test gier RoBy w zawodowej szkole średniej w Miechowie. Celem tej sesji było sprawdzenie możliwości wykorzystanie materiałów RoBy w pracy z młodzieżą starszą. Efekty pilotażu przerosły nasze oczekiwania. Młodzież starsza bawiła się doskonale i rozwijała swoje kompetencje społeczne.

The ARID Association, in cooperation with a vocational school, conducted an interesting test of RoBy games in a vocational high school in Miechów. The aim of this session was to check the possibility of using RoBy materials in work with older youth. The effects of the pilot exceeded our expectations. The older children had a great time and developed their social skills.

Leave a Reply

Discover more from Robotics Versus Bullying

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading